Warunki wynajmu

 1. Sprzęt rowerowy będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością Maos Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Wypożyczalnia oddaje do dyspozycji sprawny, renomowany i specjalnie przygotowany sprzęt rowerowy oraz dokłada wszelkich starań, by spełnić oczekiwania Klienta w tym zakresie.

 

 1. Klient ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu oraz cennikiem i jeżeli akceptuje ich postanowienia może przystąpić do wypożyczenia sprzętu. Klient decydując się na wypożyczenie sprzętu jest świadomy, że zawiera umowę cywilnoprawną z Maos Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.

 

 1. Wypożyczenia sprzętu może dokonać wyłącznie osoba pełnoletnia mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Wypożyczenie sprzętu odbywa się na podstawie dwóch dokumentów: dowodu osobistego, prawa jazdy lub paszportu, który jest sprawdzany pod kontem zgodności z wpisanymi danymi do regulaminu podczas wypożyczenia przez pracownika.

 

 1. Na podstawie dwóch dokumentów można wypożyczyć jeden rower. Wyjątkiem jest rower dziecięcy, który może być dodany do roweru dorosłego lub wypożyczony przez dorosłego dla dziecka. W razie wątpliwości wypożyczalnia może żądać okazania drugiego dokumentu lub wybrać inną formę zabezpieczenia.

 

 1. Klient decydując się na wypożyczenie zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za wypożyczenie z góry po ustaleniu kwoty wypożyczenia.

 

 1. Jeżeli Klient nie dokona zwrotu wypożyczonego sprzętu w terminie określonym w podpisanym regulaminie lub zwrócony sprzęt jest uszkodzony, wypożyczalnia jest uprawniona:

 

 • do naliczenia opłaty w wysokości jednego dnia wypożyczenia za każdy kolejny dzień, w przypadku braku zwrotu sprzętu,

 

 • do pobrania kwoty z depozytu, stanowiącej równowartość powstałej szkody, obejmującej zakup nowych części, które uległy uszkodzeniu, oraz koszty serwisu, w przypadku zwrotu uszkodzonego sprzętu. Klient podpisując niniejszy regulamin wyraża zgodę na pobranie takiej kwoty.
 1. Wypożyczenie i zwrot roweru oraz dodatkowego sprzętu odbywają się w siedzibie sklepu. Klient zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia stanu wypożyczonego sprzętu oraz jego kompletacji. W razie stwierdzenia braków lub uszkodzeń, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu pracownikowi wypożyczalni.

 

 1. Wypożyczenie roweru oraz dodatkowego sprzętu odbywa się na określony czas. Wypożyczalnia może wydłużyć okres wypożyczenia za zgodą Klienta oraz po uiszczeniu dodatkowej opłaty.

 

 1. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do odmowy wypożyczenia sprzętu bez podania przyczyny.

 

 1. W przypadku zaistnienia sporów między wypożyczalnią a Klientem, strony będą dążyć do rozwiązania ich drogą negocjacji. W przypadku braku porozumienia, spór rozstrzygany będzie przez właściwy sąd powszechny.

 

 1. Wszelkie dane osobowe Klienta przekazywane w związku z wypożyczeniem sprzętu są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

 

 1. Regulamin wypożyczalni sprzętu rowerowego jest udostępniany Klientowi w siedzibie wypożyczalni oraz na stronie internetowej wypożyczalni. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu przed dokonaniem wypożyczenia sprzętu.

 

 1. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu przez Klienta, wypożyczalnia ma prawo do zablokowania dalszego korzystania z wypożyczonych usług oraz do żądania odszkodowania za powstałe szkody.

 

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania umowy pomiędzy Klientem a wypożyczalnią sprzętu rowerowego.

 

 1. Firma Maos Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. nie ponosi odpowiedzialności za skutki niestosowania się do powyższego regulaminu.

 

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/679 (dalej RODO) informujemy iż:

 

 • Administratorem danych osobowych Pożyczającego jest Maos Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

 

 • Dane osobowe Pożyczającego przetwarzane będą w celu realizacji umowy najmu sprzętu sportowego,

 

 • Pożyczający posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

 

 • Dane osobowe mogą być udostępniane upoważnionym pracownikom Administratora, członkom organów Administratora, podmiotom dostarczającym lub utrzymującym infrastrukturę IT Administratora, podmiotom i osobom świadczącym usługi ochrony mienia lub osób Administratora, podmiotom i osobom świadczącym na rzecz Administratora usługi ubezpieczeniowe, usługi prawne oraz innym podmiotom, którym Administrator w celu wykonywania praw i obowiązków wynikających z jego obowiązków powierzył dane osobowe (procesorom), a także organom uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 

 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

 

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Administratora w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa łącznie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji, co oznacza, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy. Natomiast Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.

 

 1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora, danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

 

 • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator,

 

 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

 

 • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;

 

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa,

 

 • jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, może ona być w dowolnym momencie cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie przed cofnięciem; zgodę można cofnąć przesyłając stosowną informację pod adres biuro@gravel.rent art. 17 RODO Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania ani innych podobnych metod zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

 

 1. Inne nieujęte w niniejszym regulaminie kwestie regulują stosowne akty prawa polskiego w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1971r. Nr 27 poz. 252 z późn. zm.).

 

 1. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów jest sąd właściwy do miejsca wykonania umowy.